email biuro@optimalbalance.pl phone +48 71 712 13 90 devices system on-line

Doradztwo restrukturyzacyjne

Płynność finansowa przedsiębiorstw

Strony postępowania upadłościowego (zarówno wierzyciele, jak i dłużnicy) mają możliwość wpływania na wybór doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję nadzorcy, zarządcy bądź syndyka. Procesy restrukturyzacji są odpowiedzią na bieżące problemy związane z płynnością finansową przedsiębiorstw. Pomożemy Ci w tym na kilka sposobów:

 • Przeanalizujemy sytuację przedsiębiorstwa,
 • Dopasujemy optymalne rozwiązanie w zakresie restrukturyzacji,
 • Wypracujemy plan restrukturyzacji oraz propozycje układowe,
 • Zaangażujemy się w proces uzgadniania warunków układu, a później w jego realizację.
rachunkowość

Szereg narzędzi, wiele możliwości

Nasi doradcy restrukturyzacyjni mają do dyspozycji szereg narzędzi, które pozwalają zminimalizować negatywne skutki zarówno w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością, jak i wtedy, gdy taka niewypłacalność już dotknęła firmę. Co istotne, te możliwości dotyczą i przedsiębiorstw przeżywających kłopoty, i ich wierzycieli. W zależności od potrzeby i etapu, na jakim włączamy się w rozwiązanie sprawy, oferujemy jedną z wielu możliwości:

 • Analizę finansową, prawną oraz podatkową poprzedzającą restrukturyzację,
 • Weryfikację przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości bądź wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • Doradztwo w procedurze wyboru postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, uproszczonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego,
 • Przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • Przygotowanie planu restrukturyzacji, który obejmuje m.in.: opis spółki, opis rynku, analizę sytuacji finansowej dłużnika, proponowaną strategię, planowane środki restrukturyzacyjne i ich harmonogram, metody i źródła finansowania; opracowanie modelu finansowego zawierającego prognozy finansowe będące podstawą opracowania planu restrukturyzacyjnego,
 • Przygotowanie spisu wierzytelności,
 • Przygotowanie planu spłat wierzytelności,
 • Opiniowanie możliwości wykonania układu przez dłużnika,
 • Reprezentowanie uczestników w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym,
 • Pomoc w negocjacjach warunków restrukturyzacji wierzytelności instytucji finansowych i innych wierzycieli, w tym negocjacje i wypracowanie kluczowych warunków,
 • Wycenę akcji, udziałów lub majątku przeznaczonego do sprzedaży,
 • Kontrolę i okresowy monitoring działalności dłużnika,
 • Identyfikację aktywów, które mogą być przeznaczone do sprzedaży oraz pomoc w zbyciu składników majątkowych w sposób efektywny podatkowo,
 • Wykorzystanie procesu restrukturyzacji do ograniczenia potencjalnych zaległości podatkowych,
 • Doradztwo w zakresie efektywnego podatkowo dokapitalizowania przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością,
 • Ochronę prawną osób zarządzających przed roszczeniami osób trzecich.

Optimal balance

Gwarantujemy optymalne rozwiązania dla Twojego biznesu

Zaufaj doświadczonym praktykom!

Zaufali nam

Newsletter

arrow_upward